Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2562 | 5:33 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำห

โพส : วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา : 0:56 น.
โหวต : | เข้าชม : 18 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง                              : รายงานการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา                              : นายสุทธินันท์  ญาณะตัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้               : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สถานศึกษา                          : โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ปีการศึกษา                          : 2560

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ย         รีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าความก้าวหน้าของผลการเรียน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (87.56/84.38)

2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความก้าวหน้าของผลการเรียนเท่ากับ 8.00 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ เท่ากับร้อยละ 40.00

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 
โดย : นายสุทธินันท์ ญาณะตัน
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้