Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2562 | 5:50 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา : 13:55 น.
โหวต : | เข้าชม : 13 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ทาการศึกษา นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น สถานที่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความเข้าใจ ที่คงทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จานวน 31 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จานวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้อ แบบประเมินความเข้าใจที่คงทน จานวน 6 ด้าน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent) สรุปผลการศึกษา 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.02/81.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 3. ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับดี 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด

 
โดย : นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้