Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2562 | 6:01 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล

โพส : วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา : 23:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 22 ครั้ง
 

     รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการ 
โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวาปีปทุม  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  ของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน  โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2)  พัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนวาปีปทุม  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  48  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก (Simple  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  10  ชุด  ใช้เวลาเรียน   18  ชั่วโมง,  แผนการจัดการเรียนรู้,  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย,  ร้อยละ,  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,  และการทดสอบสมมติฐานใช้ t –test  (Dependent  Sample)
     ผลการศึกษาพบว่า
          1.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          2.  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ  86.39 /85.07
          3.  ดัชนีประสิทธิผลของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ  0.8018
          4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.54
     โดยสรุป  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
สูงขึ้น  เนื่องจากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้  ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  พร้อมทั้งครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบทปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ  และรายวิชาอื่นๆ  เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป   

 

 
โดย : นางพิชชานันท์ จันทพรม
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นางพิชชานันท์ จันทพรม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้