Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2562 | 5:33 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง อาหารและสารเสพติด ของนักเรียนชั้น ม. 2 โดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้

โพส : วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา : 14:51 น.
โหวต : | เข้าชม : 14 ครั้ง
 

พรรณนภา หาญบำราช. (2560).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism)

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คน การศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบไม่เข้าขั้นทดลอง (Pre-experimental Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ75ของคะแนนเต็ม) และ ค่าเฉลี่ย ( X )

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนร้อยละ 79.89 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลคะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 23.97 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.88

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39

 
โดย : พรรณนภา หาญบำราช
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้