Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 20:14 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ

โพส : วันที่ 4 ส.ค. 2553 เวลา : 15:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,244 ครั้ง
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจำแนกชนิดของคำในภาษาไทยโดยใช้เกณฑ์การกระจายคำและการปรากฏร่วมกับคำอื่น การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 1)สร้างฐานข้อมูลภาษาไทยปัจจุบันที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ความยาวประมาณสองล้านคำ 2)ค้นคำพร้อมปริบท และจัดระเบียบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Word Concordance และ Microsoft Excel 3)วิเคราะห์การกระจายของคำในปริบทต่างๆ 4)ตัดสินว่าคำต่างๆ ที่พบเป็นคำจำกัดความเพื่อระบุชนิดของคำแต่ละชนิด

 
โดย : ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้