Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:33 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การสร้างหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดหมู่บ้านห้วยโผ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

โพส : วันที่ 11 ธ.ค. 2556 เวลา : 16:43 น.
โหวต : | เข้าชม : 717 ครั้ง
 

หัวข้องานวิจัย             : การสร้างหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดหมู่บ้านห้วยโผ เพื่อพัฒนา

ความสามารถ ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย                        : ศุภฎี พหลโยธิน

 ปีการศึกษา                   : 2556

 บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบ         คำคล้องจอง ชุดหมู่บ้านห้วยโผ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางด้านการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดหมู่บ้านห้วยโผ อำเภอ           แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองชุดหมู่บ้านห้วยโผ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย จำนวน 10 เรื่องแผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองชุดหมู่บ้านห้วยโผ และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของนักเรียน

ผลการศึกษาพบว่าหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองชุดหมู่บ้านห้วยโผ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและพูดของเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.15: 83.85 และความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉลี่ย 10.77 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าของคะแนน เท่ากับ 53.85

 
โดย : ศุภฎี พหลโยธิน
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้