Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 17:12 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 18 ก.ย. 2556 เวลา : 13:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 270 ครั้ง
 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)จำนวน 1 ห้องเรียน 40 คน

 
โดย : สุรภี ฤทธิวงศ์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้