Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 1:42 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านถูกวิธี กลอนสี่สอนใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โพส : วันที่ 18 ก.ย. 2556 เวลา : 10:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 340 ครั้ง
 

การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด อ่านถูกวิธี กลอนสี่สอนใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) สร้างและหาคุณภาพประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านถูกวิธี กลอนสี่สอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก่อนและหลังการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านถูกวิธี กลอนสี่สอนใจ ๓) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านถูกวิธี กลอนสี่สอนใจ

 
โดย : ฐิตินันท์ เพชรอินทร์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้