Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:45 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน บ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

โพส : วันที่ 18 ก.ย. 2556 เวลา : 10:43 น.
โหวต : | เข้าชม : 335 ครั้ง
 

ตามความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 24 (4) ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542, หน้า 3-8) และจากหลักสูตรแกนกลาง 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
โดย : ศรัญญา ไพรวันรัตน์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้