Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:23 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพส : วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา : 10:21 น.
โหวต : | เข้าชม : 590 ครั้ง
 

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนใช้และหลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
โดย : สายันต์ บุตรสอน
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้