Log in | วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 | 3:49 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โพส : วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา : 10:07 น.
โหวต : | เข้าชม : 300 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

 
โดย : ธวัชชัย นามวงศ์ษา
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้