Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:55 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

โพส : วันที่ 10 ก.ย. 2556 เวลา : 16:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 437 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ โดยดำเนินกิจกรรมทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 40 วัน โดยจัดกิจกรรมวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ในช่วงของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เวลา 09.20 – 10.00 น.

 
โดย : ปิยาภรณ์ สะแกคุ้ม
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้