Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 1:09 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา : 10:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 329 ครั้ง
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ ผ่านระบบ e-Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ ผ่านระบบ e-Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเบื้องต้น 3) ศึกษาเจตคติต่อรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 4) ศึกษาความคงทนของความรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเบื้องต้น

 
โดย : ศราวุธ โชติสุวรรณ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้