Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:45 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2556 เวลา : 11:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 778 ครั้ง
 

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทและสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) 2) ประเมินด้านปัจจัยของโครงการ (Input) 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process) 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product) 5) เพื่อประเมินด้านความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจำนวนทั้งสิ้น 152 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 60 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน

 
โดย : นริศรา ใจเย็น
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้