Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:41 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 2 ก.ย. 2556 เวลา : 13:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,186 ครั้ง
 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประวัติและความสำคัญของพระพุทธ ศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
โดย : ใจภักดิ์ ทีคาสุข
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้