Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:47 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาการเรียนรู้ หน่วยสุขภาพและโภชนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (สุขศึกษา)โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 29 ส.ค. 2556 เวลา : 10:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 396 ครั้ง
 

รายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หน่วยสุขภาพและโภชนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (สุขศึกษา)โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

 
โดย : เอกชัย งามรูป
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้