Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 1:29 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 28 ส.ค. 2556 เวลา : 10:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 318 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ

 
โดย : พรรณพิไล เมืองจันทร์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้