Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:50 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา : 10:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 630 ครั้ง
 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม(วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา)ชุดระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม(วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
โดย : ไฟศาล แสนเกษม
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้