Log in | วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 | 8:15 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา : 9:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 845 ครั้ง
 

การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของเด็ก เพราะการอ่านช่วยพัฒนาความรู้ สติปัญญา และความคิด นอกจากนี้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในการเรียน หากผู้ใดอ่านมากผู้นั้นย่อมมีความรู้และประสบการณ์กว้างขวาง ทั้งนี้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นสื่อสำคัญที่กระตุ้นให้เด็กสนใจใฝ่รู้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดทำขึ้น มีตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 (3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

 
โดย : อุบลรัตน์ จัดนอก
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้