Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 15:52 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ วัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 30 เม.ย. 2556 เวลา : 11:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 924 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

 
โดย : สุภาพ ฤทธิ์บำรุง
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้