Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:14 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 22 เม.ย. 2556 เวลา : 11:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 645 ครั้ง
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
โดย : วรัญญา วิศรุตเวศม์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้