Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:24 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 22 เม.ย. 2556 เวลา : 11:24 น.
โหวต : | เข้าชม : 646 ครั้ง
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
โดย : วรัญญา วิศรุตเวศม์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้