Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:35 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 22 เม.ย. 2556 เวลา : 11:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 513 ครั้ง
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
โดย : วรัญญา วิศรุตเวศม์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้