Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:49 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เรื่อง เรียนรู้พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 19 เม.ย. 2556 เวลา : 11:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 852 ครั้ง
 

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาและทดลองใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ให้มีจำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียน หาค่าดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียนรู้ และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

 
โดย : นายธวัชชัย ลือชา
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้