Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:13 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 18 เม.ย. 2556 เวลา : 15:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 638 ครั้ง
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล ไม่ต่ำกว่า 0.50 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล1 โยธินนุกูล กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 77 คน

 
โดย : นางธัญญา ลือพงศ์พัฒนะ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้