Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:49 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

หลักสูตรท้องถิ่นระดับอนุบาลโรงเรียนจริยอิสลามศึกษา(อนุสรณ์แห่งความดี) จ.ปัตตานี

โพส : วันที่ 4 ส.ค. 2553 เวลา : 13:18 น.
โหวต : | เข้าชม : 5,205 ครั้ง
 

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูท้องถิ่น มุสลิมส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญในด้านการศึกษา ทำให้สังคมมุสลิมอ่อนแอ ล้าหลังกลายเป็นชุมชนที่ด้อยพัฒนา โดยเฉพาะชุมชนในชนบท เด็กมุสลิมส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือไทยไม่ออก เขียนหนังสือไทยไม่ได้ ไม่สนใจการเรียน สุดท้ายอาจถูกล่อลวงให้ไปติดสารระเหย ทำให้เป็นปัญหาต่อสังคมโดยส่วนรวมได้ในภายหลัง การวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการศาสนาอิสลาม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ ชั้น อนุบาล 1 - 3 ได้นำหลักสูตรโรงเรียนเด็กเล็กนันท์ – นาถกรุงเทพ ฯ ซึ่งเปิดสอน ปี 2519 - 2539 หลักสูตรสถานรับเลี้ยงเด็กนภาลัยกรุงเทพ ฯ ซึ่งเปิดสอนปี2530 - 2538 นำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมต่อบริบทบ้านตลาฆอยามู บ้านไผ่มัน บ้านบ่อทอง และบ้านควนดิน ที่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน ขอบเขตการศึกษา โดยจัดทำร่างหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการศาสนาอิสลาม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษา ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ ชั้น อนุบาล 1 - 3 มาจัดทำโครงการแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมแบบบูรณาการศาสนาอิสลาม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ และนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมแบบบูรณาการศาสนาอิสลาม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ ชั้น อนุบาล 1 - 3

 
โดย : นายฟาฏิมะฮ์ แวสะมาแอ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้