Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 7:42 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 18 เม.ย. 2556 เวลา : 14:57 น.
โหวต : | เข้าชม : 474 ครั้ง
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูลที่กำลังศึกษาภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 77 คน

 
โดย : นางธัญญา ลือพงศ์พัฒนะ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้