Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 10:37 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา : 14:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,213 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 
โดย : จารุมาศ ยานกาย
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้