Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:29 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โพส : วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา : 9:41 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,647 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ B-S LIM Model ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model

 
โดย : ณัฐภควดี พันธุ์โพธิ์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้