Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:21 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพส : วันที่ 19 พ.ย. 2555 เวลา : 9:56 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,046 ครั้ง
 

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดมะกอก(วิสุทธิวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2553 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์(CIPP Model) ในการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)

 
โดย : ชุมศรี ไพบูลย์กุลกร
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้