Log in | วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2562 | 1:04 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพส : วันที่ 19 พ.ย. 2555 เวลา : 9:53 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,070 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบซิปปา เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2 ) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ

 
โดย : พรวิภา วะชังเงิน
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้