Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:44 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนวัดแสงสรรค์

โพส : วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา : 9:51 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,117 ครั้ง
 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประกอบด้วยการประเมิน4 ด้าน ได้แก่ 1.1) การประเมินด้านบริบท(Context)เป็นการประเมินบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของโครงการ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 1.2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input) เป็นการประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินงานของโครงการด้านบุคลากรอาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการ 1.3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานของโครงการ ด้านการวางแผนงาน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม 1.4) การประเมินด้านผลผลิต(Product) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ คือการมีนิสัยรักการอ่านตามเป้าหมายของโครงการที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ 2.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ 3.) เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป

 
โดย : นางไสว เครือรัตนไพบูลย์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้