Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:20 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหัวทาง)อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โพส : วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา : 9:55 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,462 ครั้ง
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)อำเภอเมือง จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2) ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 (75/75) 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 
โดย : นางสาวศุทธินี นฤภัย
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้