Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 10:42 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ตามแนวโมเดลซิปปปา (CIPPA Model)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง

โพส : วันที่ 17 ส.ค. 2555 เวลา : 9:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,520 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโมเดลซิปปา กับเกณฑ์ร้อยละ75 ของคะแนนเต็ม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโมเดลซิปปา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโมเดลซิปปากับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโมเดลซิปปา

 
โดย : นายจรินทร์ ขันติพิพัฒน์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้