Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 1:24 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การประเมินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

โพส : วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา : 13:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,247 ครั้ง
 

การประเมินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมในด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการและด้านผลของโครงการ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ระหว่างก่อนการประเมินและหลังการประเมินโครงการ

 
โดย : นายพีรเดช พงศ์งามสง่า
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้