Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:02 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 และ 0 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์ทางภาษา ประถมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 19 เม.ย. 2555 เวลา : 11:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,962 ครั้ง
 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 และ 0 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์ทางภาษา 2) เปรียบเทียบมโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 และ 0 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์ทางภาษา

 
โดย : นางอัจฉราวรรณ จันทรมหา
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้