Log in | วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2562 | 4:49 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 18 เม.ย. 2555 เวลา : 13:49 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,672 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกมภาษาไทย แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนทดลองและหลังการทดลอง ใช้ t – test Dependent และใช้เวลาในการศึกษา 17 ชั่วโมง

 
โดย : นางสาวเจียมจิตร มะลิรส
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นางสาวเจียมจิตร มะลิรส
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้