Log in | วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2558 | 23:39 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โพส : วันที่ 16 ธ.ค. 2554 เวลา : 13:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,714 ครั้ง
 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 
โดย : นายอุดมชัย บุญตา
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้