Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:23 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

โพส : วันที่ 20 ก.ย. 2554 เวลา : 9:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,841 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง:การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ผู้ศึกษาค้นคว้า : นายสว่าง พาสวัสดิ์ ปีการศึกษา : 2553 บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) จำนวน 8 แผน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้ E1/ E2 ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพ 89.44/86.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก = 4.44

 
โดย : นายสว่าง พาสวัสดิ์
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นายสว่าง พาสวัสดิ์
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้