Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 7:39 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 17:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,207 ครั้ง
 

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (ชุดโครงการ วพร.)หรือโครงการวิจัยแม่บท ดำเนินการโดยคณะนักวิจัยจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้ดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่พฤศจิกายน 2544 ถึง พฤศจิกายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน/สถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน และรูปแบบการขยายผลการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน/สถานศึกษาในชุดโครงการ

 
โดย : รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้