Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 7:51 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทบทวนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 16:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,495 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบพหุกรณี โดยศึกษาโรงเรียนที่มีลักษณะจัดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และได้รับความสำเร็จไปแล้วในระดับหนึ่ง กับกลุ่มโรงเรียนปกติ ที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการพัฒนาอย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาองค์ประกอบ/ปัจจัยสำคัญที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตัวอย่างประชากรเป็นโรงเรียน 11 โรง ที่คัดเลือกมาให้ครอบคลุมโรงเรียนที่มีลักษณะ/สภาพที่แตกต่างกัน การศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (indepth interview)บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกับการจัดกลุ่มสนทนา (focus group) การสอบถาม การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกสาร

 
โดย : รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้