Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:43 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 16:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,701 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ (การประกันคุณภาพภายใน) ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการประเมินเพื่อรับรองระหว่าง 3 ฝ่าย คือ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและองค์กรประเมินภายนอกสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบชุดความรู้และบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การปรึกษาด้านการประกันคุณภาพ และการประเมินเพื่อการรับรอง และขยายเครือข่ายเพื่อสร้างการเรียนรู้ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยมีการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจจำนวนทั้งสิ้น 214 โรงเรียน แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกเป็นพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานศึกษาด้วยการทบทวนประสบการณ์จากองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินการประกันคุณภาพ ศึกษาเอกสาร และระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และมีการทดลองกระบวนการใน 41 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 / 2546 และขยายเครือข่ายโรงเรียนออกไปอีก 173 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 / 2546 ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ กระบวนการที่ใช้ในโครงการคือ การวิจัยและพัฒนา (research and development) ซึ่งผลลัพธ์สำคัญจากโครงการคือ รูปแบบการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา และรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

 
โดย : นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้