Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:37 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

โครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการชุมชนในการนำการละเล่นพื้นบ้านเป็นสื่อและกิจกรรมในการสอนในโรงเรียน ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 16:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 5,233 ครั้ง
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพชุมชนของตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาบทบาท ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันจะนำไปสู่การทำให้ชุมชนมีส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งประเมินศักยภาพสภาวะพื้นฐานของชุมชนโดยกำหนดขอบเขตการศึกษา เฉพาะพื้นที่ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวม 6 หมู่บ้าน โดยดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 
โดย : อาจารย์ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้