Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:13 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การศึกษาวิถีชีวิตของลาหู่นะ บ้านขอบด้ง เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 15:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,542 ครั้ง
 

จากการศึกษารวบรวมองค์ความรู้วิถีชีวิตลาหู่นะบ้านขอบด้ง เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขอบด้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ลาหู่นะ (Lahu-na) บ้านขอบด้ง ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยได้ดำเนินการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่หมู่บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านป่าคา หมู่บ้านหนองเต่า ซึ่งเป็นลาหู่นะ (Lahu-na) ที่อพยพมาจากพื้นที่เดียวกัน โดยทำการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชนเผ่าลาหู่นะ (Lahu-na) ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลหลายรูปแบบได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดเวทีชาวบ้าน โดยให้ชุมชนที่เป็นครูภูมิปัญญา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงคงวามคิดเห็นและตรวจสอบองค์ความรู้ การใช้แบบสังเกต แบบบันทึก เป็นต้น จากการศึกษาองค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการให้นำมาจัดการเรียนการสอนได้นำมากำหนดเป็นเนื้อหาวิชาที่จะสอนเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยได้กำหนดให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน อีกทั้งได้มุ่งให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด

 
โดย : นางเรียม สิงห์ทร
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้