Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 10:06 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความสามารถและพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านครูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 15:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,041 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) และชุมชนบ้านคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2549-มกราคม 2551 เป็นการศึกษาเฉพาะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนการวัดและประเมินผลเท่านั้น ไม่รวมถึงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ส่วนรูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนาระดับความร่วมมือในระดับต่างๆดังนี้ ร่วมสนับสนุน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมวัด และประเมินผล ตลอดถึงร่วมชื่นชมผลสำเร็จ

 
โดย : นางสาวชญาดา ดานุวงศ์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้