Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:31 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 15:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,985 ครั้ง
 

การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ราบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในระยะที่ 1 ของการวิจัย รวมทั้งทบทวนปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม และเพื่อเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้ทดลองจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 1 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 และในช่วงชั้นที่ 2 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547

 
โดย : อาจารย์ศรีสมร ใจผูก
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้