Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 0:58 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียน วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร

โพส : วันที่ 20 ก.ค. 2558 เวลา : 15:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 152 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียน

                            วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ประเมิน            นายอนุรักษ์   น้อยเล็ก

                            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

                            วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

บทคัดย่อ

 

                        การประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัด          บางปะกอก กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์เพื่อศึกษา 1) การประเมินระดับการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดบางปะกอก 2) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดบางปะกอก และ          3) ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดบางปะกอก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 106 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                        ผลการประเมินพบว่า

                              1.    การประเมินระดับการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดบางปะกอก ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท เฉลี่ยโดยรอบมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (= 4.40) ด้านปัจจัยเบื้องต้น เฉลี่ยโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (= 4.31) ด้านกระบวนการ เฉลี่ยโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (= 4.13) และด้านการประเมินผล เฉลี่ยโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (= 4.30)

                              2.    การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดบางปะกอก ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น     อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก

                              3.    ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดบางปะกอก พบว่า โรงเรียนกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไม่เพียงพอ  อาคารสถานที่ไม่เหมาะสม การจัดบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการไปศึกษาดูงาน       นอกสถานที่ยังไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะโรงเรียนควรมีการสนับสนุนให้เกิดคณะทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดบางปะกอกอย่างต่อเนื่อง คณะมีการสนับสนุน บุคลากรทุกคน ให้ความสำคัญ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

กิตติกรรมประกาศ

 

                        งานประเมินโครงการฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์และดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ คณะครู และ เพื่อน ๆ ที่กรุณาให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ปัญหา ข้อบกพร่องของงานจนสำเร็จเรียบร้อย ผู้ประเมินขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ ที่นี้

                        ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดร.พิชญาภา ยืนยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ดร.ยงยุทธ ฮั้นเจริญ อาจารย์ประจำวิชาพลศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือในการวิจัย

                        ขอขอบคุณ  นางอัญชลา เกลี้ยงแก้ว และนางวัชรีวรรณ ไชยแสนพา ที่ให้คำปรึกษาเรื่องสถิติการวิจัย

                        สุดท้าย ผู้วิจัยขอมอบความสำเร็จครั้งนี้ แด่คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ง ครู-อาจารย์ ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจตลอดมา

 
โดย : นายอนุรักษ์ น้อยเล็ก
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้