Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 10:51 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการพัฒนาการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทย และดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนเรียนศิลปะ

โพส : วันที่ 20 ก.ค. 2558 เวลา : 14:40 น.
โหวต : | เข้าชม : 142 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทยและดนตรีสากล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทยและดนตรีสากล   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปความรู้เบื้องต้นดนตรีไทยและดนตรีสากล4) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทยและดนตรีสากล

กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 36  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 10 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test

 

ผลการศึกษา

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทยและดนตรีสากล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  83.46/90.07  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้  เท่ากับ  0.8331  แสดงว่า หลังเรียนนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละ 83.31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทยและดนตรีสากล    โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 
โดย : นายดุสิต ดลปัดชา
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้