Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:01 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 20 ก.ค. 2558 เวลา : 10:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 122 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40  ข้อ 4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จำนวน  10  ข้อ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.48 / 88.05  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80    2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ร้อยละ51.56  3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  ( = 4.34,  = 0.52)  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ได้กำหนดไว้  

 
โดย : นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้