Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:15 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา : 20:32 น.
โหวต : | เข้าชม : 85 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน              มยุรา  อภิสิทธิ์บัณฑิต

ปีการศึกษา           2557

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) หาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ  4)ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในรายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพังงา  ที่เรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีจำนวน 5 ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 169 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 32 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 41 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 32 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวน 33 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 จำนวน 31 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในรายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ผู้รายงานค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง (โดยไม่รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พบว่า

  1. ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 60.56/95.77ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ0.8927 หรือร้อยละ 89.27
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

               

 

 

 

 

 

 
โดย : นางมยุรา อภิสิทธิ์บัณฑิต
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้